Hongkong Ballet / Shenren Chang, Foto Conrad Dy Liacco